Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми


123 Комп'ютерна інженерія
   Освітній рівень: бакалавр
Архітектура комп’ютерів
Комп’ютерна електроніка  
Комп'ютерна логіка  
Комп'ютерна схемотехніка
Комп'ютерне моделювання процесів і систем
Комп'ютерні мережі
Комп'ютерні системи
Системне програмування
Сенсори та шини
Теорія керування та ідентифікація в комп’ютерних системах
Теорія інформації та кодування
Автоматизацiя технологiчних процесiв виробництв
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Інтернет технології
Компютеризованi системи керування та автоматика
Мережеві програмні засоби керування
Нечітка математика
Організація баз даних та знань
Основи компютерно-iнтегрованого керування
Основи збирання обробки і передачі інформації
Програмнi засоби систем автоматизацii
Програмування систем реального часу
Психологія
Риторика
Теорія автоматів
Теорія ймовірностей та математична статистика
Цивільна безпека

   Освітній рівень: магістр
Дослідження та проектування комп'ютерних систем та мереж
Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж
Мережні інформаційні технології
Глобальні комп’ютерні мережі
Комп'ютерні мережі і протоколи інформаційних систем
Обробка графічної інформації
Проектування інтерфейсів користувачів
Теорія систем

                                                     126 Інформаційні системи та технології                                                 
   Освітній рівень: бакалавр
WEB-технології та WEB-дизайн  
Адміністрування операційних систем та мереж
Алгоритми та структури даних
Архітектура інформаційних систем
Алгоритмізація і програмування
Алгоритмізація та програмування
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Комп`ютерні мережі
Комп'ютерна математика
Комп'ютерні офісні технології
Комп’ютерна графіка
Операційні системи
Проектування інформаційних систем
Управління ІТ-проектами
Основи програмування мобільних пристроїв
Інтелектуальний аналіз даних
Інформаційні системи електронного бізнесу
Основи тестування програм
Основи геоінформаційних систем і технологій
WEB-картографія
Історія Землі
Комп'ютерні мережі та Internet
Об'єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних та знань
Психологія
Теорія ймовірностей та математична статистика
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технології хмарних обчислень
Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
Цивільна безпека
Ціннісні компетенції фахівця
Проектно-технологічна практика

   Освітній рівень: магістр
Візуалізація даних  
Геоінформаційні системи в задачах моніторингу
Інформаційні системи в управлінні територіями
Інтелектуальний аналіз даних
Крос-платформне програмування
Нейронні мережі
Планування та управління проектами створення інформаційних систем
Програмування в системах обробки просторових даних
Просторовий аналіз і моделювання в геоінформаційних технологіях
Транспортно-навігаційні ГІС
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем


© 2006-2020 Інформація про сайт