Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Коротенко Григорій Михайлович
професор


IMG_3452.jpg
Посада: професор кафедри інформаційних систем і технологій.

Вчене звання: доцент.

Вчений ступінь: доктор технічних наук.

E-mail: korotenko.g.m@nmu.one

Кабінет: 1/79

Навчальна робота
   Професор Коротенко Г.М. останнім часом викладає дисципліни «Інформатика», «Управління ІТ-проектами», «Архітектура інформаційних систем», «Алгоритми та структури даних», «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Технології хмарних обчислень» та ін.
 
Керівник проектної групи, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Автор двох підручників (з грифом МОНУ) та семи навчальних посібників (п’ять з грифом МОНУ та два з грифом Вченої раді НТУ «ДП», один з них видано англійською мовою). Два з видань посіли перші місця на обласних міжвузівських конкурсах на кращі навчально-методичні видання у м. Дніпро. Також підготував у співавторстві одинадцять нормативно-методичних видань з навчальних дисциплін кафедри.
 
Підвищення кваліфікації
   Підвищував кваліфікацію без відриву від виробництва, Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «ОРБІТА», програма стажування з 04.03.2019 по 05.04.2019, тема «Технології хмарних обчислень», Довідка № 03/25 від 15.04.2019, звіт виконано публікацію статті у закордонному періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, рекомендованих МОНУ. Протокол засідання кафедри № 7 від 06.05.2019 р.

Наукова діяльність
   Фахівець у галузі застосування інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання у галузі екологічної безпеки і цивільного захисту. Останнім часом займається питаннями розробки онтологічних моделей для підтримки процесів використання їх для вирішення задач з реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі, а також впровадженням елементів DevOps-методології у структуру навчальних курсів кафедри. Є членом трьох спеціалізованих рад, які функціонують у ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського та Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Харкові зі спеціальностей 21.02.03 – цивільний захист та 21.06.01 – екологічна безпека. Опонент семи докторських та шести кандидатських дисертацій. Автор та співавтор понад 160 наукових статей та тез доповідей, а також двох монографій. ORCID ID 0000-0003-3774-5260 , Scopus Author ID 8983939200.

Інша діяльність
  Проф. Коротенко Г.М. підтримує постійні зв’язки зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», які допомагають підвищувати рівень впровадженням сучасних інформаційних технологій у дисципліни навчальних планів підготовки студентів згідно потребам сьогоденності. Є членом Приймальної комісії НТУ «ДП» з приймання здобувачів на освітній рівень магістр

Біографія
   Коротенко Григорій Михайлович народився 10 січня 1948 року. З 1966 по 1971 роки навчався у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 0608 «Електронні обчислювальні машини». В 1976 році закінчив очну аспірантуру Інституту кібернетики НАН України за спеціальністю «Автоматизація проектно-конструкторських робіт». З 1982 р. по 1992 р. займав посаду мол. наук. співробітник / наук. співробітник відділу статистичної динаміки механічних систем Ін-ту технічної механіки НАН України (м. Дніпро). Напрям діяльності: розробка програмного забезпечення та впровадження інформаційних технологій у процеси обробки даних проведення випробувань зразків компонентів різної номенклатури (у тому числі спеціального призначення) з метою підвищення рівня конкурентоспроможності та якості функціонування. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію. Викладацьку діяльність почав з 1999 р. В 2003 році отримав вчене звання доцента. Доктор технічних наук (2010). Професор Коротенко Г.М. має почесні грамоти та нагороджений медалями НТУ «ДП» за плідну багаторічну роботу в справі підготовки висококваліфікованих фахівців.


© 2006-2020 Інформація про сайт