Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кожевников Антон Вячеславович
доцент


Image.jpg
Посада: доцент кафедри інформаційних систем та технологій

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: kozhevnykov.a.v@nmu.one              

Кабінет: 4/21
  

Навчальна робота

Доцент Кожевников Антон Вячеславович останнім часом викладає дисципліни "Теорія інформації та кодування", "Чисельні методи в інформатиці", "Методи обчислень та обчислювальна геометрія", "Інтелектуальний аналіз даних", "Комп’ютерні офісні технології" та "Комп’ютерна графіка".

Співавтор навчальних посібників з грифом МОН України "Основи збирання, обробки і передачі інформації. Теоретичні основи", "Теорія інформації та кодування", навчального посібника з грифом Вченої раді Державного ВНЗ "НГУ" "Засоби мультимедіа", та десяти методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін кафедри ІСТ.


Підвищення кваліфікації

      2020 рік: Державний ВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” з 10.03.2020 по 17.04.2020 відповідно наказу від 02.03.2020 р., № 101-К. Опанування підходів до розробки навчального програмного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій, програмування з застосуванням інтерфейсів Microsoft CryptoAPI та Microsoft CNG. Оновлення методичного забезпечення з дисципліни “Теорія інформації та кодування” для спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 “Інформаційні технології”. Документ, що підтверджує стажування: довідка з реєстраційним № 33-38-08, що видана Державним ВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”.


Наукова діяльність

Основні напрями наукової роботи:

− средства частотного захисту систем електропостачання електротранспорту;

− чисельні методи зворотного перетворення Лапласа;

− аналіз часових рядів;

− математичне моделювання у просторовому аналізію

ORCID 0000-0002-0078-2546

https://scholar.google.com.ua/citations?user=g3FEGv0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Автор та співавтор біля 25 наукових статей та тез доповідей, вісьми авторських свідоцтв і одного патента на винаходи.


Інша діяльність

           З 2010 р. секретар приймальної комісії факультета інформаційних технологій, а з 2013 р. –відповідальний секретар приймальної комісії НТУ "Дніпровська політехніка".


    Біографія

Кожевников Антон Вячеславович народився 01 листопада 1963 року в м. Дніпропетровську, у 1986 році з відзнакою закінчив Московський інженерно-фізичний інститут за спеціальністю 0632 "Вакуумна техніка електрофізичних установок", а у 1992 році аспірантуру за спеціальністю 01.04.20 "Фізика пучків заряджених часток та прискорювальна техніка". У 1993 році захистив дисертацію кандидата технічних наук.

З 1996 р. працює в НТУ "Дніпровська політехніка" на посаді доцента. У 1999 році отримав вчене звання доцента кафедри електроніки та обчислювальної техніки. Стаж науково-педагогічної роботи 26 років.


© 2006-2020 Інформація про сайт