Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Scientific Publications


During 2015-2019 the following tutorials, monographs and conference reports were prepared and published by scientists of the Department of Information Techology and Computer Engineering:

 

2019

-       Коротенко Г., Коротенко Л., Клименко И. Информационные технологии и безопасность на транспорте: монография // Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2019. – 267 с.

-       Цвіркун Л.І. Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Л.І. Цвіркун, А.А. Євстігнєєва, Я.В. Панферова; під заг. ред. проф. Л.І. Цвіркуна; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги (мінімальні): Процесор 32-розрядний (x86) 233 МГц; 512 МБ RAM ; 128 МБ Video ; від 4-х до 48-х CD-ROM ; Windows 7. – Назва з контейнера. – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – ISBN 978– 966–350–638–8

 

2018

-     Кафедра геоінформаційних систем / Бусигін Б.С., Коротенко Г.М. // Геологорозвідувальний факультет: історія та сучасність (1918–2018): монографія / за ред. В.Ф. Приходченка та І.С. Никитенка; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. –С. 98-119.

-     Спірінцев В.В., Гнатушенко В.В., Сущевський Д.В., Прокоф’єв Т.А. Управління ITпроектами. Навчальний посібник. Дніпро, ДНУ, 2018 – 160 с.

 

2017

-       Artificial intelligence methods and systems for 122 specialty «Computer Science» / I.N. Udovik, G.M. Korotenko, L.M. Korotenko, V.A. Trusov, A.T. Kharj. – D.: State University «National Mining University», 2017. – 110 p. – 99 p.. (Надано гриф «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «НГУ» як навчальний посібник для бакалаврів та магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Протокол № 11, від 26 червня 2017 р.). (Фіксований авторський внесок – 25%).

-       Web-технології та Web-дизайн: HTML, CSS навч.посіб. / В.В.Спірінцев, В.В.Гнатушенко, О.С.Волковський. – Дніпро: «Ліра», 2017. – 163с.

-       Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Уклад.: І.М. Удовик, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, В.О. Трусов, А.Т. Харь. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 110 с. (Надано гриф «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «НГУ» як навчальний посібник для бакалаврів та магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Протокол № 11, від 26 червня 2017 р.).

-       Соколова Н.О., Гнатушенко В.В., Сущевський Д.В. Об’єктно-орієнтоване програмування на С++. Навчальний посібник. – Дніпро, ПП «Ліра», 2017. – 156 стор.

-       Храмов Д.А. Сбор данных в Интернете на языке R. М.: ДМК Пресс, 2017. 280 с. (ISBN 978-5-97060-459-5)

-       Цвіркун Л.І. Інженерна та комп’ютерна графіка. AutoCAD : навч. посіб. / Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта; під. заг. ред. Л.І. Цвіркуна. – Дніпро: НГУ, 2018. – 209 с. – ISBN 978- 966-350-663-0.

-       Цвіркун Л.І. Робототехніка та мехатроніка: навч. посіб. / Л.І. Цвіркун, Г. Грулер; під заг. ред. Л.І. Цвіркуна ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпро: НГУ, 2017. – 224 с. – 978-966-350-645-6.

 

 

2016

-      Вовк С.М., Гнатушенко В.В., Бондаренко М.В. Методи обробки зображень та комп’ютерний зір. Навчальний посібник. – Д.:«ЛІРА», 2016. – 148 с.

-       Збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Геоінформаційні системи, комп'ютерні технології еколого-економічного моніторингу, ГІСКТЕЕМ – 2016 / під заг. ред. Л.В. Саричевої; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т., 13 – 15 квітня 2016 р. – ISBN 978-966-350-597-8 (електронне видання).

-       Саричева Л.В. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень. Навчальний посібник / Л.В. Саричева, К.Л. Сергєєва // М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2016. – 99 с. Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (протокол № 15 від 15.11.2016 p.).

-       Цвіркун, Л.І. Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування: навч. посібник / Л.І. Цвіркун, А.А. Євстігнєєва, Я.В. Панферова, під заг. ред. Л.І. Цвіркуна. – 3-є вид., випр. – Д.: Національний гірничий університет, 2016. – 223 с. – ISBN 978-966-350-595-4

 

2015

-    Гнатушенко В.В. Синергетична обробка багатоканальних аерокосмiчних зображень високого просторового розрiзнення. System technologies for modeling of complex processes / Monograph, edited by prof. A.I. Mikhalyov. – Dnipro: NMetAU-CPI “System Technologies”, 2016. – P.178-199.

-     Hnatushenko V.V. Invariant analysis of metal alloys’ color images. New technologies and achievements in metallurgy,material engineering and production engineering – (A collective monograph edited by Henryk Radomiak), Series: Monographs No 48, – Сzęstochowa: Politechnika Сzęstochowska, 2015. – P. 289-294.

-      Сергєєва К.Л. Геоінформаційні технології аналізу теплового стану териконів за даними космічних зйомок: монографія // Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2015. –161 с.

 

 

© 2006-2022 Інформація про сайт