Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія створення кафедри


    Кафедра “Iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії” (ІТКІ) була відкрита в березні 1996 року і носила на той час назву: кафедра “Геоінформатики”. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” (НТУ “ДП”) була відома у світі, як Державна гірнича академія України (ДГАУ). Наказом ректора ДГАУ академіка Г.Г. Півняка № 4 від 28 березня 1996 року регламентувалося, що з 28 березня 1996 року починається діяльність нової кафедри геоінформатики. В склад кафедри входили чотири співробітника: завідувач кафедрою, професор, доктор технічних наук Б.С. Бусигін, заступник завідувача кафедрою, доцент, кандидат фізико-математичних наук, С.В. Яковлев, доцент, кандидат фізико-математичних наук, Л.В. Саричева (Мірошниченко) та асистент С.Л. Нікулін. Крім навчальних занять, кафедра проводила комплекс науково-дослідних робіт, спрямованих на створення математичних методів, алгоритмів та програмних засобів для обробки просторово-прив'язаних даних (геоданих). На той час у складі кафедри була науково-дослідна лабораторія геоінформаційних технологій (1/78). Основне приміщення кафедри – аудиторія 1/79. Кафедра була відкрита на геолого-розвідувальному факультеті (ГРФ).
   З першого року існування, кафедра почала готувати фахівців з напряму інформаційних технологій – бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” (спеціалізація “Геоінформаційні системи та технології”).
   Кафедра була одна з перших в Україні, яка готувала професійних розробників геоінформаційних систем (ГІС). У 1996 році IT галузь в Україні ще була молодою. В світ приходили новітні технології. Фахівці, з цього нового для українського IT-бізнесу сектору, були дуже цінними. Як і сьогодні, на той час на таких фахівців був дуже великий попит. В 1997 році створена філія кафедри в Міському комунальному підприємстві «Земград» (м. Дніпропетровськ), а в 1998 – у Державному інформаційно-геологічному фонді України «Геоінформ» (м. Київ).
   У 1998 – 1999 роках кафедра інтенсивно розвивається. На кафедру залучаються нові  фахівці – викладач-стажист І.М. Гаркуша, доценти А.В. Кожевников, Г.М. Коротенко, Л.Г. Ахметшина, професор О.М. Ахметшин.
   У 1999 році зусиллями викладачів кафедри відкривається нова спеціальність: “Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”, а у 2001 році – спеціальність “Інтелектуальні системи прийняття рішень”.
   По всім трьом спеціальностям кафедра активно готує IT-спеціалістів, які завдяки своїм компетентностям можуть працювати з різноманітним програмним забезпеченням та вирішувати безліч різноманітних задач, пов’язаних, зокрема, з обробкою геоданих, використовуючи методи системного, геоінформаційного, інтелектуального аналізу з залученням можливостей просторових систем управління базами даних, систем штучного інтелекту.
   У 2003 р. кафедра геоінформатики перейменована в кафедру геоінформаційних систем.
   Станом на 2007 рік у складі кафедри працювали доктори наук:  Б.С. Бусигін, О.М. Ахметшин, В.І. Кузьменко, В.А. Воронов, кандидати наук: Л.В. Саричева, Г.М. Коротенко, С.Л. Нікулін, Л.Г. Ахметшина, В.О. Трусов, В.Л. Кожевников, А.В. Кожевников, В.О. Саліков, А.М. Мільцин, В.К. Дорошкевич, В.С. Сенькін, старший викладач І.М. Гаркуша, асистенти: Г.М. Бабенко, О.С. Заколесник, О.В. Качанов, М.А. Левченко, студенти К.Л. Сергеєва, Є.П. Зацепін, В.Ю. Воловіченко залучалися до роботи на кафедрі.
   На момент 2020 року серед випускників кафедри залишилися працювати та досягли певних посад: доцент К.Л. Сергеєва, асистент Д.В. Іванов, завідувач лабораторією О.В. Коробко, інженер О.В. Качанов.
   У 2017 році кафедра відкриває нову перспективну спеціальність “Інформаційні системи та технології”.
   На той час студенти кафедри мають змогу займатися у трьох спеціалізованих комп’ютерних класах 1/78, 1/76 та 4/55.
   На кафедрі студенти здобувають знання в широкому спектрі сучасних дисциплін фундаментальної та загальноосвітньої спрямованості. Особлива увага в процесі навчання студентів звернена на професійне оволодіння різноманітними інформаційними технологіями й програмними продуктами. У комп'ютерних класах студенти працюють із різними версіями операційних систем MS Windows, а також засвоюють особливості програмних систем з відкритим кодом на базі ядер Linux. Проводиться вивчення широко відомих об'єктно-орієнтованих та спеціалізованих мов програмування: C/C++, Java, C#, Python, Ruby, SQL, VBA, HTML, JavaScript. Навчання студентів умінню взаємодіяти зі складними інформаційними системами проводиться в інтегрованих середовищах розробки програм, пакетах математичного моделювання, а також в ГІС та СУБД – Visual C/C++, IntelliJ IDEA, PyCharm, Netbeans, Code::Blocks, MathCAD, Matlab, ArcGIS, Oracle PL/SQL Server, MS SQL Server та ін.
   Знання, придбані в ході вивчення планових дисциплін, студенти закріплюють на навчальних, виробничих та переддипломних практиках.
   За роки існування кафедра підготувала близько 400 фахівців з інформаційних систем та технологій.
   Слід зазначити, що довгий час на кафедрі слідкують за налаштуванням мережевого обладнання та виконують задачі адміністрування комп’ютерної мережі кафедри, функціонування серверного обладнання та програмного забезпечення доцент І.М. Гаркуша та асистент Д.В. Іванов. Завдяки їх плідній праці комп’ютерні класи кафедри знаходяться в актуальному стані.
   Крім навчальної діяльності, кафедра активно проводить наукові дослідження з проектування, розробці та впровадження інформаційних і геоінформаційних систем в гірничо-геологічних організаціях. Одна зі складових науково-дослідницької роботи кафедри – участь в міжнародних конференціях та семінарах. Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з різноманітними організаціями Германії, Канади, Китаю, Словаччини, США, Туреччини, Казахстану та Узбекистану. Колектив кафедри виконує держбюджетні та госпдоговірні  науково-дослідні проекти. За останні кілька років завершені роботи:

   1. Моделювання розвитку екологічних процесів в регіонах України на основі актуалізованих баз даних з метою розробки та підтримки управлінських рішень.
   2. Тривимірне комп'ютерне моделювання перспективних ділянок рудних полів з використанням матеріалів геолого-геофізичних та космічних зйомок.
   3. Розробка наукових засад геоінформаційного забезпечення еколого-економічного моніторингу навколишнього середовища гірничопромислового регіону.
  4. Розробка основ теорії та створення сукупності методів виділення інформативних ознак текстурних зображень для задач нейромережевої класифікації.
   5. Розробка методологічних та теоретичних основ, створення методів опису структури геолого-геофізичних карт.
  6. Дослідження засобів та методів тривимірного представлення та аналізу просторово-розподілених даних.
   7. Підвищення чутливості сегментації зображень земної поверхні низької контрастності на основі методів багатопараметричної адаптивної кластеризації.
   8. Створення теоретичних основ та методів комп'ютерного аналізу карт ландшафтів різного походження.
    9. Інтелектуальні комп'ютерні технології обробки даних, прогнозування та управління.
   10. Розробка геоінформаційної технології інтегрованого аналізу різнорідних та різнорівневих даних при геологічних та геоекологічних дослідженнях.

   На кафедрі розроблено декілька спеціалізованих інформаційних систем, що впроваджені в Україні та в західних країнах-партнерах:
  • геоінформаційна система РАПІД (основний виконавець С.Л. Нікулін) – ГІС для прогнозування і підтримки прийняття рішень в сферах природокористування, екології, пошуку корисних копалин та прогнозу надзвичайних ситуацій;
  • геоінформаційна система КОНТУР (основний виконавець І.М. Гаркуша), основним завданням якої є надання програмних інструментів візуалізації геолого-розвідувальних даних, виконання їх просторового аналізу, а також використання методів автоматизованого створення тривимірних моделей геологічних об'єктів.
   Визначними подіями в історії кафедри в різні роки вважаються захисти кандидатських (С.Л. Нікулін, І.М. Гаркуша, К.Л. Сергеєва, В.О. Бойко) та докторських (С.Л. Нікулін, Г.М. Коротенко) дисертацій.
   У 2002 році С.Л. Нікуліним захищена кандидатська дисертація, що стала одним з етапів завершення комплексу досліджень, спрямованих на створення геоінформаційних систем та технологій для вирішення складних задач тривимірного моделювання геологічних об'єктів.
   У 2007 році старшим викладачем кафедри І.М. Гаркушей захищена кандидатська дисертація на тему "Комп'ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного моделювання".
   У 2010 році на кафедрі захищені дві дисертації: докторська дисертація по закритій тематиці доцентом Г.М. Коротенко та кандидатська дисертація здобувачем, генеральним директором НВО "Орбіта" В.О. Бойко на тему: "Розробка і дослідження методів статистичної класифікації текстур геозображень". У томуж році підготовлена докторська дисертація "Математичне забезпечення та комп'ютерна технологія еколого-соціально-економічного моніторингу регіонів" професором Л.В. Саричевой.
   У 2014 році захищено кандидатську дисертацію К.Л. Сергеєвою на тему: "Геоінформаційна технологія аналізу теплового стану териконів за даними космічних зйомок".
   Щорічно на кафедрі видається навчально-методична література з профільних дисциплін. У 2007 році видано перший в Україні англо-російсько-український словник з геоінформатики під керівництвом наукового редактора академіка НАН України Г.Г. Півняка. У 2008 році випущений тлумачний словник з інформатики російською мовою, а в 2010 –  його виправлене і доповнене видання українською мовою (також перше в Україні). Всі перераховані вище видання мають гриф МОНМС України.
   У 2009-2010 роках колектив науковців кафедри брав активну участь у виконанні робіт за міжнародними грантами, призначеним Науково-Освітнім Центром при університеті і Фондом цивільних досліджень та розвитку США. Теми грантів:
  • “Технологія аналізу ландшафтів техногенно навантажених регіонів з використанням матеріалів космічних зйомок”;
  • “Геоінформаційна технологія аналізу теплових аномалій вугільних басейнів за матеріалами дистанційного зондування Землі”.
   Протягом 2011 року співробітники кафедри брали участь в міжнародному науково-технічному проекті з компанією Sodawerk Staßfurt (Німеччина), при виконанні якого доцент І.М. Гаркуша розробив інформаційну систему тривимірного моделювання OPMA (Open Pit Mining Analyzer), яка дозволяла моделювати стан відкритих гірничих робіт на кар’єрі по видобутку соди компанії Sodawerk Staßfurt.
   За роки існування кафедри викладачами видано декілька підручників, більше 10 навчальних посібників та більше 20 методичних рекомендацій, 5 монографій та більше 220 наукових статей.
   У ході значної реорганізації та оптимізації кафедр НТУ “ДП”, у середині серпня 2019 року наказом ректора університету академіка НАН України Г.Г. Півняка, на базі кафедри “Геоінформаційних систем” та частки колективу кафедри “Автоматизації і комп’ютерних систем”, при факультеті інформаційних технологій (ФІТ) створена кафедра “Інформаційних систем та технологій” з двома провідними спеціальностями:
  • 126 “Інформаційні системи та технології”;
  • 123 “Комп’ютерна інженерія”.
   Поточний лабораторний фонд кафедри включає комп’ютерні класи 1/78, 1/76, 4/55, кафедральні викладацькі приміщення 1/79 та 1/97. Планується передачі у склад кафедри ще трьох приміщень під спеціалізовані комп’ютерні класи.
   В 2019 році у поточний склад кафедри входять доктори наук: Б.С. Бусигін, В.В. Гнатушенко, Г.М. Коротенко, С.Л. Нікулін, кандидати наук: Л.І. Цвіркун, І.М. Гаркуша, А.В. Кожевников, К.Л. Сергеєва, С.М. Ткаченко, І.А. Шедловський, доцент-сумісник, кандидат наук Д.О. Храмов, завідувач лабораторіями О.В. Коробко, асистенти Л.В. Бешта, Я.В. Панферова, Д.В. Іванов, інженер О.В. Качанов.
   Слід зазначити, що науковці Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта та Я.В. Панферова є учасниками міжнародних грантів, інструкторами Міжнародної академії Cisco. У 2013 році під керівництвом Л.І. Цвіркуна в НТУ “ДП” створено Центр підготовки інструкторів та підтримки Мережних академій Cisco.
   Курси академії Cisco інтегровано у програму навчання студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”. Навчання за міжнародними програмами та отримання студентами сертифікатів академії Cisco надає випускникам більше можливостей для працевлаштування у галузі інформаційних технологій.
   У 2013 році професор Л.І. Цвіркун був головним технічним редактором і перекладачем української команди, яка перевела з англійської та підготувала для застосування перший україномовний мультимедійний посібник курсу Cisco “Основи апаратного та програмного забезпечення комп’ютерів”. Посібник розміщено на навчальному порталі Академій Cisco. У 2017-2018 роках Л.І. Цвіркун виконав аналогічну роботу в підготовці вже інших україномовних курсів Cisco – “Вступ до кібербезпеки” та “Основи кібербезпеки”.
   Останні декілька років співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки зі стейкхолдерами: американськими компаніями EOS Data Analytics, Cisco Systems, EPAM Systems, українськими компаніями SoftServe, 2GIS та TVIS.
   У січні 2020 року кафедру очолив фахівець у галузі інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та систем, доктор технічних наук, професор В.В. Гнатушенко.
   В.В. Гнатушенко є автором понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких патенти та авторські свідоцтва на винаходи. Він брав участь у численних міжнародних конференціях та симпозіумах. Є членом програмних комітетів низки міжнародних конференцій в Україні та за кордоном, IEEE Senior Member, SPIE Member. Підтримує тісні зв’язки з підприємствами, що займаються впровадженням сучасних інформаційних технологій, та дозволяє адаптувати відповідні навчальні плани підготовки студентів згідно потребам провідних ІТ-компаній. Член НМК 7 МОНУ з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій підкомісії 122 Комп’ютерні науки. Є дійсним членом експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОНУ.
   На підставі рішень Ректорату НТУ "Дніпровська політехніка" та Вченої ради університету, з 1 вересня 2020 року назву кафедри змінено на "Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії".

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт