Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Геоінформаційна система РАПІД     РАПІД – геоінформаційна система для прогнозування та підтримки прийняття рішень у сферах природокористування, екології, пошуку корисних копалин та прогнозу надзвичайних ситуацій.

Задачі, які вирішуються

1. Введення, зберігання, перетворення, фільтрація та візуалізація сіткових, растрових та векторних даних (космознімків, геофізичних полів, геологічних та екологічних даних, карт, зображень та ін.).
2. Багатовимірна класифікація (районування) явищ та територій.
3. Прогноз природничих та техногенних об’єктів та ситуацій.
4. Моніторинг та прогнозування надзвичайних ситуацій.
5. Пошук корисних копалин.
6. Оцінка екологічного стану.

Можливості

1. Фільтрація та попередня обробка.
2. Розрахунок трансформант та характеристик вхідних даних.

3. Оцінка інформативності даних.

4. Автоматичне виділення лінійних та кільцевих елементів на супутникових знімках.

5. Обробка та сегментація зображень.

6. Дослідження залежностей та статистична обробка даних.

7. Лінеаментний, кластерний та факторний аналіз.

8. Виділення аномалій за комплексом даних.

9. Прогноз методами розпізнавання образів.

10. Багатоваріантна візуалізація даних (растрові, світло-тіньові, градієнтні карти, тривимірні поверхні, діаграми та графіки).

        

                                       Рис. 1. Приклад виділення лінеаментів

Дані

1. Матеріали геологічних, геофізичних та геохімічних зйомок.
2. Результати опробування та опису свердловин, шурфів, канав та т.ін.
3. Картографічні джерела.
4. Матеріали аерокосмозйомок.
5. Дані екологічних досліджень.
6. Атрибутивні відомості (таблиці, кодифікатори та т.ін.).

                                            Рис. 2. Приклад розрахунку трансформант


   Технологія роботи базується на методах розпізнавання образів, обробки зображень, геостатистики, просторового аналізу та реалізує принцип багатоваріантного рішення задач за допомогою імітаційного моделювання та проведення обчислювальних експериментів.

   ГІС РАПІД не має жорсткої прив’язки до конкретної предметної галузі та може застосовуватися для рішення широкого кола задач моніторингу та прогнозування.


Структура системи

   ГІС РАПІД має модульний принцип побудови. В основі знаходиться “ядро” – програмний комплекс, що складається з двох частин. Перша відповідає за виклик окремих модулів, а також обмін даними між різними модулями. Друга, вбудована до всіх функціональних модулів, керує потоками даних, забезпечує в них зчитування, запис, віддалення, базову візуалізацію та простіші перетворення (згладжування, заповнення пропусків, нормування).


Демо-версія системи

   Ми пропонуємо вам демонстраційну версію системи РАПІД. В цю версію входить набір демонстраційних даних, які в повній мірі покажуть можливості системи. Після встановлення ви зможете працювати з проектом, який включає вхідні дані та результати роботи більшості модулів системи, а також повнофункціональні версії деяких модулів.

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт