Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Атестація здобувачів вищої освіти


Накази про затвердження тем кваліфікаційних робіт

На підставі "Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти НТУ "Дніпровська політехніка", затверджено теми кваліфікаційних робіт магістрів наступних груп::
  • 123м-21-1 (денна форма навчання за освітнім ступенем "магістр");
  • 123м-21з-1 (заочна форма навчання за освітнім ступенем "магістр");
  • 126м-21-1 (денна форма навчання за освітнім ступенем "магістр");
  • 126м-21з-1 (заочна форма навчання за освітнім ступенем "магістр").

   Електроні версії документів (положення, методичні вказівки та рекомендації) для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 126 «Інформаційні системи та технології» розміщені у розділі Державна атестація ІТКІ >>> сервісу Дистанційна освіта НТУ «ДП».

Кваліфікаційна робота бакалавра та магістра є найважливішим підсумком підготовки студента, у зв'язку з чим зміст роботи і рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв при оцінці якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми.

  Підготовка кваліфікаційних робіт здійснюється згідно з Положенням про організацію атестації здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», затвердженим Вченою радою Національного ТУ «ДП» 11 грудня 2018 року (протокол № 15).

 Для керування кваліфікаційною роботою призначається керівник з науковим ступенем, який видає студенту завдання, визначає загальний напрямок у роботі, допомагає уникнути принципових помилок, а також розробити календарний графік роботи на весь період кваліфікаційної роботи, дає необхідні консультації, наглядає за правильністю загального напрямку в роботі, перевіряє й оцінює виконану роботу, підписує, дає письмовий відгук і рекомендує її комісії для захисту.

  Для здобувачів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» об’єктами розробки (бакалавр) або дослідження (магістр) у кваліфікаційній роботі можуть бути прийняті:  

  • програмно-технічні засоби (апаратні, програмовні, реконфігуровні, системне та прикладне програмне забезпечення) комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів;
  • інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів;
  • методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

 Тематикою кваліфікаційної роботи можуть буть програмно-технічні засоби, інформаційні процеси та технології автоматизації або модернізації існуючої системи передачі, обробки, зберігання або представлення інформації у комп’ютерних системах на рівні керування технологічними процесами, офісними роботами, підприємством, корпорацією.

 Об’єктами розробки або дослідження для здобувачів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» можуть бути теоретичні концепції та інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.

 Тематика кваліфікаційної роботи має бути спрямована на розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем в області інформаційних систем та технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, які потребують застосування теорій та методів інформаційних технологій; вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем промисловості або навчання у галузі інформаційних технологій, що передбачає проведення досліджень з ефективного використання інформаційних технологій для потреб вітчизняної науки та виробництва, а також використання новітніх інформаційних технологій для розробки нових інформаційних систем для потреб суспільства.

 Текстова частина кваліфікаційної роботи виконується у вигляді пояснювальної записки обсягом не менше 55 (бакалаври) або 70 (магістри) сторінок машинного тексту без урахування додатків.

 Процедура захисту кваліфікаційної роботи передбачає виступ здобувача з доповіддю перед екзаменаційною комісією. Для доповіді студентом розробляються демонстраційні матеріали у вигляді слайдів презентації, плакатів або рисунків.


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт